Regulamin

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Napiachu.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Napiachu.pl.

§ 2. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy "Napiachu.pl", działających pod adresem https://napiachu.pl
 • Usługodawca – firma "PROSKOS SP. Z O.O." z adresem siedziby: Ul. królowej Jadwigi 56/5, 61‑873 Poznań, NIP: 7831775724, KRS: 0000725230,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Profil – miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Usługobiorcy, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.
 • Boisko – dział Serwisu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o boisku do siatkówki plażowej.
 • Turniej – dział Serwisu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o turniejach siatkówki plażowej.
 • Konto – istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Usługobiorcą, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.
 • Administrator - osoba odpowiedzialna za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Usługobiorców oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Usługobiorców

§ 3. Napiachu.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym Usługobiorcom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie informacji na swój temat oraz publikowanie informacji na temat boisk i turniejów siatkówki plażowej

II. Postanowienia ogólne

§ 4.

 • Rejestrując Konto w Seriwsie Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody za pomocą formularza kontaktowego.

§ 5.

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie Usługobiorcy za pomocą konta utworzonego w serwisie Facebook.
 • Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

§ 6. Serwis zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia lub modyfikacji wszelkich zgromadzonych w bazie danych o Użytkowniku, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności, związanych z serwisem. Usługobiorcy nie przysługują, z tytułu wskazanych czynności, żadne roszczenia względem Serwisu.

§ 7. Usługobiorca udziela Serwisowi prawa do wyświetlania mu wszystkich treści dostępnych w Serwisie, a także przesyłania wiadomości elektronicznych na zadeklarowaną przez Usługobiorcę skrzynkę pocztową o treści związanej z tematyką serwisu.

§ 8. Napiachu.pl ma charakter otwarty - podawane przez Usługobiorcę dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Usługobiorcy oraz na pozostałych podstronach serwisu, które wykorzystują informację o użytkowniku. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

III. Warunki używania Serwisu

§ 8.

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

§ 9.

 • Dostęp do większości usług Seriwsu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji orazpublikowanie informacji o Usługobiorcy w Profilu
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Napiachu.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Seriws zobowiązuje się poinformować o zmianach min. 7 dni przed ich wprowadzeniem.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Usługobiorca nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Konto w Seriwsie można również założyć poprzez logowanie się za pomocą aktywnego konta w serwisie Facebook. Logowanie do Serwisu poprzez konto w serwisie Facebook jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

§ 11. Usługi określone w § 3. świadczone są w szczególności poprzez:

 • udostępnienie Usługobiorcy możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu;
 • umożliwienie Usługobiorcy wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 • umożliwienie Usługobiorcy tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników;
 • umożliwienie Usługobiorcy dodawania boisk i turniejów do Napiachu.pl, a także ich komentowania;
 • umożliwienie Usługobiorcy oznaczania swojego udziału w turniejach oraz zapraszania innych Użytkowników do takiej samej czynności.

§ 12. Zrealizowanie procedury rejestracji w Seriwsie, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Usługobiorcę, który:

 • zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu;
 • potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych aktywnościach w Serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

§ 13.

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

§ 14.

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

§ 15.

 • W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 • W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 • Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

§ 16.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

§ 17. Usługobiorca poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów, zdjęć lub wypowiedzi w Seriwsie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku m.in. wysłania zaproszenia do wspólnego udziału w turnieju.

§ 18. Usługobiorca publikujący w Seriwsie treści o charakterze utworu autorskiego (np. zdjęcia) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Napiachu.pl) tych treści. Usługobiorca zapewnia, że do wszystkich danych, materiałów, wypowiedzi i zdjęć, które publikuje lub przesyła do Seriwsu, posiada prawa autorskie.

§ 19. Usługobiorca udziela Serwisowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania przez niego danych, materiałów, zdjęć lub wypowiedzi przedstawionych jako fragment szerszej całości (również w innych serwisach społecznościowych jak np. Facebook), także po usunięciu konta Usługobiorcy z Seriwsu.

§ 20.

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Odpowiedzialność

§ 21.

 • Seriws nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Usługobiorców w tym m.in. informacje o użytkownikach, boiskach, turniejach, zdjęciach, wydarzeniach. Wszystkie informację znajdujące się w Napiachu.pl mają charakter poglądowy i nie stanowią „oferty” handlowej rozumianej w ramach obowiązującego prawa.
 • Seriws nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Usługobiorców. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną
 • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Seriwsie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, w szczególnościumieszczanie w serwisie zdjęć do których Usługobiorca nie posiada praw autorskich.
 • Serwis wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Seriwsu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich poprawności, wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności
 • Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 • Serwis nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Seriwsu w całości albo w części.
 • W przypadku otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

X. Zmiany Regulaminu

§ 22.

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XI. Postanowienia końcowe

§ 23.

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@napiachu.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 660918512
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

§ 24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 19 lutego 2022 r.